Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Bộ môn Phát triển nông thôn

Giới thiệu về Bộ môn Phát triển nông thôn

22/03/2021 19:49 - Xem: 374

1. Tên bộ môn: Phát triển nông thôn (Department of Rural Development)

Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Trường ĐH Nông Lâm- Đại học Thái Nguyên đã ra quyết định số 408/ QĐ- ĐHNL- TCCB trên cơ sở kiện toàn lại đội ngũ và cơ cấu tổ chức của Khoa Kinh tế và PTNT. Căn cứ quyết định này, Bộ môn PTNT gồm có 16 giảng viên, trong đó có 1 PGS, 5 TS, 6 NCS và 4 Ths.

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức danh

Học phần giảng dạy

 Mysite

1

Đinh Ngọc Lan

PGS.TS.

Nguyên Trưởng BM, GV kiêm nhiệm

- Nguyên lý PTNT

- Kinh tế HTX

 http://mysite.tuaf.edu.vn/dinhngoclan

2

Nguyễn Thị Yến

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

- Kinh tế vĩ mô

- Công tác xã hội trong PTNT

 http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthiyen

3

Bùi Thị Thanh Tâm

Tiến sĩ

Phó Trưởng bộ môn

- Thống kê nông nghiệp

- Phát triển cộng đồng

http://mysite.tuaf.edu.vn/buithithanhtam

4

Nguyễn Văn Tâm

Tiến sĩ

Phó khoa

- Xây dựng và QLDA

- Kiến thức bản địa trong PTNT

- Phân tích sinh kế nông thôn

 http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenvantam

5

Lưu Thị Thùy Linh

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

- Phương pháp tiếp cận khoa học

- Cơ sở hạ tâng nông thôn

 http://mysite.tuaf.edu.vn/luuthithuylinh

6

Bùi Thị Minh Hà

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

- Xã hội học NT

- Giới và phát triển

 http://mysite.tuaf.edu.vn/buithiminhha

7

Đoàn Thị Mai

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

- Kinh tế vĩ mô

- Hệ thống nông nghiệp

 http://mysite.tuaf.edu.vn/doanthimai

8

Đặng Thị Bích Huệ

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

- Nghiên cứu đánh giá NT

- Sản xuất nông nghiệp thích ứng với BĐKH

http://mysite.tuaf.edu.vn/dangthibichhue

9

Bùi Xuân Hồng

Thạc sỹ

Giảng viên

- Kinh tế HTX

- Nông nghiệp công nghệ cao

 http://mysite.tuaf.edu.vn/buixuanhong

10

Nguyễn Đức Quang

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

- Giao dịch và đàm phán KD

- Kinh tế HTX

http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenducquang

11

Lành Ngọc Tú

Thạc sỹ

Giảng viên

- Phân tích chuỗi giá trị

- Giới và phát triển

 http://mysite.tuaf.edu.vn/lanhngoctu

12

Nguyễn Hữu Giang

Nghiên cứu sinh

 

Giảng viên

- Phát triển nông thôn

http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenhuugiang

13

Phạm Thị Thanh Nga

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

- Tổ chức sản xuất trong NN

http://mysite.tuaf.edu.vn/phamthithanhnga

14

Trần Cương

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

- Nông nghiệp công nghệ cao

http://mysite.tuaf.edu.vn/trancuong

15

Phương Hữu Khiêm

 

Tiến sĩ

Giảng viên kiêm nhiệm

 Xây dựng và quản lý DA

 

http://mysite.tuaf.edu.vn/phuonghuukhiem

16

Vũ Thị Hiền

Tiến sĩ

Giảng viên

- Phương pháp tiếp cận NCKH

- Giao dịch và đàm phán kinh doanh

 http://mysite.tuaf.edu.vn/vuthihien

 

2. Hoạt động đào tạo

Hiện nay, Bộ môn đảm nhận 2 chương trình đào tạo là Phát triển nông thôn (hệ Đại học, Thạc sỹ và Tiến sĩ) và Quản trị kinh doanh nông nghiệp (hệ đại học). Thực hiện nhiệm vụ đào tạo Kỹ sư/thạc sỹ và tiến sĩ ngành Phát triển nông thôn và cử nhân ngành quản trị kinh doanh có kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Có khả năng phân tích thông tin và vận dụng kiến thức về huy động và quản lý nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; kinh tế và tổ chức sản xuất thích ứng với môi trường cạnh tranh.

3. Lĩnh vực nghiên cứu, tập huấn, tư vấn và chuyển giao KHCN

3.1. Lĩnh vực kinh tế

- Các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp: Doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, trang trại nông nghiệp, tổ hợp tác và hộ nông dân.

- Các nguồn lực cho sản xuất nông nghiệp: Vốn, khoa học công nghệ, lao động, tài nguyên thiên nhiên, tri thức bản địa, văn hóa vùng miền.

- Sản phẩm và phát triển sản phẩm nông nghiệp

3.2. Lĩnh vực xã hội và môi trường

- Xã hội, cộng đồng nông thôn: phát triển cộng đồng nông thôn, tâm lý, văn hoá, tập quán, giới, hợp tác hoá, HTX, giáo dục nông thôn, & định chế tổ chức phát triển nông thôn, nâng cao năng lực cho cộng đồng.

- Thể chế, chính sách phát triển nông thôn: chính sách, luật, chuyển dịch cơ cấu NN & NT.

- Quản lý tài nguyên nông thôn: hệ thống canh tác bền vững, đa dạng sinh học, sinh thái nông nghiệp.