Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Ban chủ nhiệm Khoa

Danh sách BCN Khoa Kinh tế & PTNT giai đoạn 2015-2021

12/09/2020 08:32 - Xem: 1858

                                 DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM KHOA GIAI ĐOẠN 2015-2016

STT

Họ và Tên

Chức vụ

SĐT

1

 Bùi Đình Hoà

 Trưởng Khoa

 0983640108

2

 Dương Văn Sơn

 P. Trưởng Khoa

 0912349765

3

 Hà Quang Trung

 P. Trưởng Khoa

 0983640154

4

 Cù Ngọc Bắc

 P. Trưởng Khoa

 0983758762

                                 DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM KHOA GIAI ĐOẠN 2016-2017

STT

Họ và Tên

Chức vụ

SĐT

1

 Dương Văn Sơn

 P. Trưởng Khoa

 0912349765

2

 Hà Quang Trung

 P. Trưởng Khoa

 0983640154

3

 Cù Ngọc Bắc

 P. Trưởng Khoa

 0983758762 

                                 DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM KHOA GIAI ĐOẠN 2017-2020

STT

Họ và Tên

Chức vụ

SĐT

1

 Hà Quang Trung

 Trưởng Khoa

 0983640154

2

 Dương Văn Sơn

 P. Trưởng Khoa

 0912349765

3

 Nguyễn Văn Tâm

 P. Trưởng Khoa

 0986879896

4

 Cù Ngọc Bắc

 P. Trưởng Khoa

 0983758762

 

                                DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM KHOA GIAI ĐOẠN 2020- Nay

STT

Họ và Tên

Chức vụ

SĐT

1

 Hà Quang Trung

 Trưởng Khoa

 0983640154

2

 Nguyễn Văn Tâm

 P. Trưởng Khoa

 0986879896

3

 Cù Ngọc Bắc

 P. Trưởng Khoa

 0983758762