Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Bộ môn Phát triển nông thôn

Giới thiệu về bộ môn Phát triển nông thôn

24/03/2024 21:24 - Xem: 98

1. Tên bộ môn: Phát triển nông thôn (Department of Rural Development)

Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Trường ĐH Nông Lâm- Đại học Thái Nguyên đã ra quyết định số 408/ QĐ- ĐHNL- TCCB trên cơ sở kiện toàn lại đội ngũ và cơ cấu tổ chức của Khoa Kinh tế và PTNT. Căn cứ quyết định này, trải qua quá trình kiện toàn và tình hình phát triển đội ngũ, bộ môn Phát triển nông thôn hiện có 11 giảng viên, trong đó có 1 Phó giáo sư, 4 Tiến sĩ, 4 Nghiên cứu sinh và 2 Thạc sĩ.

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức danh

Học phần giảng dạy

 Mysite

1

Bùi Thị Thanh Tâm

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

- Thống kê nông nghiệp

- Nguyên lý thống kê

- Kinh tế vi mô

http://mysite.tuaf.edu.vn/buithithanhtam

2

Dương Xuân Lâm

Tiến sĩ

Phó trưởng bộ môn

- Nghiên cứu khoa học trong kinh tế - xã hội

- Quản trị rủi ro trong kinh doanh nông nghiệp

- Quản lý nhà nước về kinh tế

http://mysite.tuaf.edu.vn/duongxuanlam

3

Nguyễn Văn Tâm

Tiến sĩ

Phó trưởng khoa

- Xây dựng và QLDA

- Kiến thức bản địa trong PTNT

- Phân tích chính sách nông nghiệp, nông thôn

 http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenvantam

4

Bùi Thị Minh Hà

Thạc sĩ

Giảng viên

- Xã hội học NT

- Giới và phát triển

- Xây dựng và quản lý dự án

 http://mysite.tuaf.edu.vn/buithiminhha

5

Đoàn Thị Mai

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

- Kinh tế vĩ mô

- Hệ thống nông nghiệp

 http://mysite.tuaf.edu.vn/doanthimai

6

Đặng Thị Bích Huệ

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

- Nghiên cứu đánh giá NT

- Phân tích chính sách nông nghiệp, nông thôn

http://mysite.tuaf.edu.vn/dangthibichhue

7

Bùi Xuân Hồng

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

- Kinh tế hợp tác xã

- Nông nghiệp công nghệ cao

  http://mysite.tuaf.edu.vn/buixuanhong

8

Nguyễn Đức Quang

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

- Giao dịch và đàm phán KD

- Kinh tế HTX

http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenducquang

9

Đinh Ngọc Lan

PGS.TS.

Trưởng phòng, GV kiêm nhiệm

- Nguyên lý PTNT

- Kinh tế HTX

 http://mysite.tuaf.edu.vn/dinhngoclan

10

Nguyễn Thị Yến

Tiến sĩ

Giám đốc Trung tâm, GV kiêm nghiệm

- Kinh tế vĩ mô

- Kinh tế phát triển

- Công tác xã hội trong PTNT

 http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthiyen

11

Lành Ngọc Tú

Thạc sỹ

GV kiêm nghiệm

- Phân tích chuỗi giá trị

- Giới và phát triển

 http://mysite.tuaf.edu.vn/lanhngoctu

 
2. Hoạt động đào tạo

Hiện nay, Bộ môn đảm nhận đào tạo ngành Phát triển nông thôn ở các hệ đại học, thạc sỹ và tiến sĩ và Kinh doanh nông nghiệp (hệ đại học). Nhiệm vụ của bộ môn là đào tạo kỹ sư ngành Phát triển nông thôn và cử nhân ngành Kinh doanh nông nghiệp và thạc sĩ và tiến sĩ có kiến thức, có chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; có khả năng phân tích thông tin và vận dụng kiến thức về huy động và quản lý nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; kinh tế và tổ chức sản xuất thích ứng với môi trường cạnh tranh.

3. Lĩnh vực nghiên cứu, tập huấn, tư vấn và chuyển giao Khoa học công nghệ

3.1. Lĩnh vực kinh tế

- Các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp: Doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, trang trại nông nghiệp, tổ hợp tác và hộ nông dân.

- Các nguồn lực cho sản xuất nông nghiệp: Vốn, khoa học công nghệ, lao động, tài nguyên thiên nhiên, tri thức bản địa, văn hóa vùng miền, cộng đồng dân tộc thiểu số, các nhóm yếu thế trong xã hội

- Sản phẩm và phát triển sản phẩm nông nghiệp, chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phát triển các hình thức kinh tế tập thể

3.2. Lĩnh vực xã hội và môi trường nông thôn

- Xã hội, cộng đồng nông thôn: phát triển cộng đồng nông thôn, tâm lý, văn hoá bản địa, tập quán, giới, hợp tác hoá, hợp tác xã, giáo dục nông thôn, định chế tổ chức phát triển nông thôn, nâng cao năng lực cho cộng đồng.

- Thể chế, chính sách phát triển nông thôn: chính sách, luật, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và nông thôn.