Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & CGCN

Cách làm mới từ mô hình nuôi ong mật quy mô hộ gia đình tại huyện Quảng Hòa tỉnh Cao Bằng

27/12/2020 14:49 - Xem: 773
Thực hiện quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên được giao nhiệm vụ "Xây dựng mô hình nuôi ong mật quy mô hộ gia đình tại huyện Quảng Hòa tỉnhCao Bằng" với mục tiêu:Xây dựng được mô hình nuôi ong mật quy mô hộ gia đình để khai thác có hiệu quả điều kiện tự nhiên của địa phương,đa dạng hóa vật nuôi, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho các hộ nông dân nghèo góp phần phát triển kinh tế xã hộicủahuyện;

Thực hiện quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên được giao nhiệm vụ "Xây dựng mô hình nuôi ong mật quy mô hộ gia đình tại huyện Quảng Hòa tỉnhCao Bằng" với mục tiêu:Xây dựng được mô hình nuôi ong mật quy mô hộ gia đình để khai thác có hiệu quả điều kiện tự nhiên của địa phương,đa dạng hóa vật nuôi, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho các hộ nông dân nghèo góp phần phát triển kinh tế xã hộicủahuyện;

Ảnh: Tập huấn ký thuật nuôi ong mật tại huyện Quảng Hòa

Hình ảnh giao ong giống tại xã Độc Lập, huyện Quảng Hòa

Đến nay dự án đã được nghiệm thu và được địa phương đánh giá cao. Các mục tiêu ban đầu của dự án đã được thực hiện tốt,đặc biệt cách triển khai sáng tạo của dự án mà điểm nhấn là việc hình thành nhóm hộ cùng sở thích tham gia mô hình theo quy mô thôn. Cách làm cụ thể là:Nhóm tự xây dựng quy chế nội bộ về chăm sóc,khai thác mật bán cho hợp tác xã theo thỏa thuận và tổ chức thực hiện theo bản quy chế này.Với cách làm đó việc chia sẻ kinh nghiệm nuôi ong mật giữa các hộ có kinh nghiệm và hộ nuôi ong lần đầu đã được thực hiện rất tốt,tránh được các rủi ro về kỹ thuật trong quá trình thực hiện mô hình.Mô hình sinh kế này sẽ góp phần thực hiện thành công chương trình giảm nghèo tại một địa phương còn nhiều khó khăn như huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Đoàn Mai

BÀI VIẾT LIÊN QUAN