Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

20/03/2022 10:02 - Xem: 1431
Thủ tướng chính phủ đã ký phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, bên canh đó kèm theo quyết định các quy định về bộ tiêu chí cho xây dựng NTM.

Ngày 22/2/2022 Thủ tướng Chính Phủ ký quyết định số 263/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025.aspx

Quyết định số 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205441

Quyết định số 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205440

Quyết định số 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205442

Quyết định số 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205438&classid=0

BÀI VIẾT LIÊN QUAN