Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN Danh sách sinh viên các Khóa

Danh sách cựu sinh viên khóa 43

06/06/2021 13:01 - Xem: 757

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN 43 KHOA KINH TẾ & PTNT

TT

Họ và tên

Khóa

Ngành

Đơn vị từng công tác và đang làm việc

1

 Hoàng Trần Bình

K43

Khuyến nông K43

 

2

 Lý A  Bình

K43

Khuyến nông K43

 

3

 Vàng Văn Bun

K43

Khuyến nông K43

 

4

 Đỗ Thị Hồng Chi

K43

Khuyến nông K43

 

5

 Vàng A Chìa

K43

Khuyến nông K43

 

6

 Tẩn Dâu Dìn

K43

Khuyến nông K43

 

7

 Lương Văn  Doanh

K43

Khuyến nông K43

 

8

 Hà Văn Dương

K43

Khuyến nông K43

 

9

 Kiều Hồng Đăng

K43

Khuyến nông K43

 

10

 Trần Văn Đẹp

K43

Khuyến nông K43

 

11

 Dương Thị Điểm

K43

Khuyến nông K43

 

12

 Nguyễn Thiện Đức

K43

Khuyến nông K43

 

13

 Hoàng Thị Hương Giang

K43

Khuyến nông K43

 

14

 Nguyễn Minh Giang

K43

Khuyến nông K43

 

15

 Dương Thị Hái

K43

Khuyến nông K43

 

16

 Đinh Thị Hằng

K43

Khuyến nông K43

 

17

 Mai Thị  Hiền

K43

Khuyến nông K43

 

18

 Nguyễn Thị Hoa

K43

Khuyến nông K43

 

19

 Hoàng Thị Hoan

K43

Khuyến nông K43

 

20

 Lương Văn  Huấn

K43

Khuyến nông K43

 

21

 Hoàng Hồng Huế

K43

Khuyến nông K43

 

22

 Nguyễn Thị Huệ

K43

Khuyến nông K43

 

23

 Nguyễn Thị Thanh Huyền

K43

Khuyến nông K43

 

24

 Ngô Thị Hương

K43

Khuyến nông K43

 

25

 Đàm Ngọc  Khánh

K43

Khuyến nông K43

 

26

 Lý Phương Khánh

K43

Khuyến nông K43

 

27

 Lương Văn  Kiên

K43

Khuyến nông K43

 

28

 Nguyễn Thị Lụa

K43

Khuyến nông K43

 

29

 Tráng A Lùng

K43

Khuyến nông K43

 

30

 La Thị Luyến

K43

Khuyến nông K43

 

31

 Bàn Thị Lương

K43

Khuyến nông K43

 

32

 Nguyễn Thị Mai

K43

Khuyến nông K43

 

33

 Ma Thị Mây

K43

Khuyến nông K43

 

34

 Lự Văn Mừng

K43

Khuyến nông K43

 

35

 Lý Thị Mươi

K43

Khuyến nông K43

 

36

 Nguyễn Thị Ngân

K43

Khuyến nông K43

 

37

 Vì Thị Nghiên

K43

Khuyến nông K43

 

38

  Đoàn Thị Bích Ngọc

K43

Khuyến nông K43

 

39

 Nông Văn Ngọc

K43

Khuyến nông K43

 

40

 Trần Dương Nguyên

K43

Khuyến nông K43

 

41

 Lục triệu Nhất

K43

Khuyến nông K43

 

42

 Lò Thị Oanh

K43

Khuyến nông K43

 

43

 Đặng Văn  Pết

K43

Khuyến nông K43

 

44

 Hoàng Văn Phong

K43

Khuyến nông K43

 

45

 Lê Minh Phương

K43

Khuyến nông K43

 

46

 Lê Thị Phương

K43

Khuyến nông K43

 

47

 Lý Thị Phương

K43

Khuyến nông K43

 

48

 Nông Tuyết Phượng

K43

Khuyến nông K43

 

49

 Phạm Hồng Phượng

K43

Khuyến nông K43

 

50

 Nguyễn Bảo phương

K43

Khuyến nông K43

 

51

 Trần Thị Quyên

K43

Khuyến nông K43

 

52

 Nguyễn Đình Sáng

K43

Khuyến nông K43

 

53

 Hảng Thị Sông

K43

Khuyến nông K43

 

54

 Hà Công Sử

K43

Khuyến nông K43

 

55

 Nùng Văn Tài

K43

Khuyến nông K43

 

56

 Hoàng Tiến Thanh

K43

Khuyến nông K43

 

57

 Nguyễn Văn Thành

K43

Khuyến nông K43

 

58

 Đàm Thu Thảo

K43

Khuyến nông K43

 

59

 Đỗ Dạ Thảo

K43

Khuyến nông K43

 

60

 Hoàng văn Thiều

K43

Khuyến nông K43

 

61

 Nông Thị Thơ

K43

Khuyến nông K43

 

62

 Bế Thị Thu

K43

Khuyến nông K43

 

63

 Dương Thị Thuý

K43

Khuyến nông K43

 

64

 Nguyễn Trang Thư

K43

Khuyến nông K43

 

65

 Hà Thị Thương

K43

Khuyến nông K43

 

66

 Ly Văn Tiến

K43

Khuyến nông K43

 

67

 Trần Đức Tiệp

K43

Khuyến nông K43

 

68

 Dương Minh Tuấn

K43

Khuyến nông K43

 

69

 Nguyễn Thanh Tùng

K43

Khuyến nông K43

 

70

 Dương Văn Tưởng

K43

Khuyến nông K43

 

71

 Nguyễn Thị Kim Anh

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

72

 Phùng Thị Ánh

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

73

 Hoàng Xuân Bách

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

74

 Lý Văn Bảo

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

75

 Mai Quốc  Bảo

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

76

 Lý Thị Chanh

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

77

 Phùng Minh Chiến

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

78

 Hà Thị Chóng

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

79

 Lục Thu Cúc

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

80

 Lương Văn Cương

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

81

 Vũ Biên Cương

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

82

 Lý Thị Bé Dân

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

83

 Hoàng Thị Dung

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

84

 Ma Ngọc Dung

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

85

 Bế Quang Dũng

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

86

 Lý Kim Duyên

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

87

 Nông Thị Duyên

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

88

 Vương Thị Dư

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

89

 Nguyễn Bá Đạo

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

90

 Hoàng Tô Đạt

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

91

 Hoàng Văn Định

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

92

 Quàng Văn  Đối

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

93

 Nguyễn Trường  Giang

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

94

 Nguyễn Sơn Hải

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

95

 Lâm Văn Hành

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

96

 Nông Thị Hành

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

97

 Bế Thị Thu  Hằng

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

98

 Hoàng Chung  Hiếu

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

99

 Tô Quang Hồ

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

100

 Lương Thị Lê Huế

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

101

 Dương Mai Huy

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

102

 Lôi Quốc Huy

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

103

 Đường Lan  Huyên

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

104

 Dương Thị Huyền

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

105

 Hoàng Thị Huyền

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

106

 Trần Thị Huyền

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

107

 Nông Văn Huynh

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

108

 Nông Thu Hương

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

109

 Triệu Văn Hương

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

110

 Trần Thị Hường

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

111

 Đinh Văn  Khương

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

112

 Nông Thị Lan

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

113

 Tô Hương Lan

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

114

 Nông Thị Diệu Linh

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

115

 Phùng Đức Linh

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

116

 Nguyễn Vũ Long

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

117

 Hoàng Minh Luận

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

118

 Bế Thị Luyến

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

119

 Ma Thị Mai

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

120

 Trần Ngọc Mai

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

121

 Lương Đức Mạnh

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

122

 Hoàng Kim Mẫn

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

123

 Ma Hoàng Mây

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

124

 Hoàng Thị Minh

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

125

 Nguyễn Vân Nam

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

126

 Nông Thu Nga

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

127

 Nguyễn Thị Ngà

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

128

 Quách Thị Thu Ngân

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

129

 Teo Văn  Nhân

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

130

 Dương Thu  Phương

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

131

 Ngô Thị Phương

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

132

 Triệu Thị Phương

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

133

 Nguyễn Thị Phượng

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

134

 Nông Thị Phượng

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

135

 Nông Thị Tâm

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

136

 Nguyễn Ngọc Tân

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

137

 Hà Văn Thành

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

138

 Nông Thanh Thảo

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

139

 Trần Thị Thảo

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

140

 Vì Thị Thảo

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

141

 Tô Thị Thắm

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

142

 Trương Thị Hồng Thắm

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

143

 Hoàng Đức Thiện

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

144

 Thân Nhân Thiện

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

145

 Vũ Xuân Thiện

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

146

 Nguyễn Thị Thơ

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

147

 Nguyễn Thị  Thu

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

148

 Phượng Thị Thu

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

149

 Nguyễn Thị Thuỷ

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

150

 Lò Thị Thu Thùy

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

151

 Tòng Văn Toản

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

152

 Đặng Văn Tô

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

153

 Đặng Thị Huyền Trang

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

154

 Đỗ Quỳnh Trang

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

155

 Hoàng Thị Huyền Trang

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

156

 Hoàng Thanh  Tùng

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

157

 Bùi Thị Ngọc Tuyết

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

158

 Phạm Thị Tuyết

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

159

 Hứa Văn Vẫn

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

160

 Hà Quang  Vinh

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

161

 Nông Đại Vũ

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

162

 Triệu Thị Xuân

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

163

 Đinh Thị Xuyên

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

164

 Hoàng Thị  Yến

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

165

 Lê Thị  Yến

K43

Kinh tế nông nghiệp K43

 

166

 Thái Thị Ánh

K43

Phát triển nông thôn K43

 

167

 Nông Văn Bảng

K43

Phát triển nông thôn K43

 

168

 Vi Kim Bắc

K43

Phát triển nông thôn K43

 

169

 Dương Thị Bích

K43

Phát triển nông thôn K43

 

170

 Hoàng Văn Cảm

K43

Phát triển nông thôn K43

 

171

 Ly Seo Chu

K43

Phát triển nông thôn K43

 

172

 Nguyễn Thị Dậu

K43

Phát triển nông thôn K43

 

173

 Hoàng Thị Dung

K43

Phát triển nông thôn K43

 

174

 Đàm Tiến Dũng

K43

Phát triển nông thôn K43

 

175

 Hà Văn Đại

K43

Phát triển nông thôn K43

 

176

 Hà Văn Đại

K43

Phát triển nông thôn K43

 

177

 Ma Văn Định

K43

Phát triển nông thôn K43

 

178

 Nguyễn Việt Đức

K43

Phát triển nông thôn K43

 

179

 Đặng Thu Hà

K43

Phát triển nông thôn K43

 

180

 Tô Văn  Hà

K43

Phát triển nông thôn K43

 

181

 Đặng Thị Hằng

K43

Phát triển nông thôn K43

 

182

 Đinh Thị Hằng

K43

Phát triển nông thôn K43

 

183

 Nông Thị Hiền

K43

Phát triển nông thôn K43

 

184

 Lương Nguyễn Hiệp

K43

Phát triển nông thôn K43

 

185

 Đào Thu  Hoa

K43

Phát triển nông thôn K43

 

186

 Bế Văn Hoàng

K43

Phát triển nông thôn K43

 

187

 Dương Anh Huy

K43

Phát triển nông thôn K43

 

188

 Hoàng Văn Huy

K43

Phát triển nông thôn K43

 

189

 Lô Thị Mai

K43

Phát triển nông thôn K43

 

190

 Trần Thị Tuyết Mai

K43

Phát triển nông thôn K43

 

191

 Luân Thị Minh

K43

Phát triển nông thôn K43

 

192

 Đoàn Thị Nguyệt

K43

Phát triển nông thôn K43

 

193

 Nguyễn Thị Noa

K43

Phát triển nông thôn K43

 

194

 Ma Thị Oanh

K43

Phát triển nông thôn K43

 

195

 Đàm Văn Phúc

K43

Phát triển nông thôn K43

 

196

 Triệu Mai Phương

K43

Phát triển nông thôn K43

 

197

 Vương Thị Quỳnh

K43

Phát triển nông thôn K43

 

198

 Nguyễn Thị Phương Thảo

K43

Phát triển nông thôn K43

 

199

 Lũ Văn Thiết

K43

Phát triển nông thôn K43

 

200

 La Dương Thịnh

K43

Phát triển nông thôn K43

 

201

 Hoàng Văn Thơi

K43

Phát triển nông thôn K43

 

202

 Nông Thị  Thùy

K43

Phát triển nông thôn K43

 

203

 Mã Văn Thược

K43

Phát triển nông thôn K43

 

204

 Lò Văn Tuyền

K43

Phát triển nông thôn K43

 

205

 Nguyễn Thị Tư

K43

Phát triển nông thôn K43

 

206

 Lù Đức Tự

K43

Phát triển nông thôn K43

 

207

 Ngô Văn Ván

K43

Phát triển nông thôn K43

 

208

 Lò Thị Hồng Vân

K43

Phát triển nông thôn K43

 

209

 Vỳ Thị Vinh

K43

Phát triển nông thôn K43

 

210

 Ngôn văn Vững

K43

Phát triển nông thôn K43

 

211

 Lý Thanh Xuân

K43

Phát triển nông thôn K43

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN