Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN Danh sách sinh viên các Khóa

Danh sách cựu sinh viên khóa 45

06/06/2021 13:11 - Xem: 862

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN 45 KHOA KINH TẾ & PTNT

TT

Họ và tên

Khóa

Ngành

Đơn vị từng công tác và đang làm việc

1

 Quách Tuấn Anh

K45

Khuyến nông 1 K45

 

2

 Nguyễn Bảo Châu

K45

Khuyến nông 1 K45

 

3

 Hoàng Công Chức

K45

Khuyến nông 1 K45

 

4

 Giàng Mí  Chính

K45

Khuyến nông 1 K45

 

5

 Dương Anh Chung

K45

Khuyến nông 1 K45

 

6

 Vừ A Dính

K45

Khuyến nông 1 K45

 

7

 Nguyễn Khương Duy

K45

Khuyến nông 1 K45

 

8

 Đinh Xuân  Duy

K45

Khuyến nông 1 K45

 

9

 Nguyễn Thị Duyên

K45

Khuyến nông 1 K45

 

10

 Đàm Văn Dự

K45

Khuyến nông 1 K45

 

11

 Đoàn Quốc Dương

K45

Khuyến nông 1 K45

 

12

 Đỗ Đình Hà

K45

Khuyến nông 1 K45

 

13

 Triệu Thị Thu Hà

K45

Khuyến nông 1 K45

 

14

 Đặng Văn Hà

K45

Khuyến nông 1 K45

 

15

 Lương Văn Hạc

K45

Khuyến nông 1 K45

 

16

 Nguyễn Thị Thu Hải

K45

Khuyến nông 1 K45

 

17

 Bùi Thị Hiền

K45

Khuyến nông 1 K45

 

18

 Dì Mây Hoa

K45

Khuyến nông 1 K45

 

19

 Hoàng Thị Thu Hoài

K45

Khuyến nông 1 K45

 

20

 Nông Khánh Hoàn

K45

Khuyến nông 1 K45

 

21

 Đinh Tiên Hoàng

K45

Khuyến nông 1 K45

 

22

 Lường Văn Hồ

K45

Khuyến nông 1 K45

 

23

 Nguyễn Thị  Huế

K45

Khuyến nông 1 K45

 

24

 Trần Thị Huệ

K45

Khuyến nông 1 K45

 

25

 Nguyễn Thị Thanh Huyền

K45

Khuyến nông 1 K45

 

26

 Nguyễn Thu  Huyền

K45

Khuyến nông 1 K45

 

27

 Trần Việt Hưng

K45

Khuyến nông 1 K45

 

28

 Dương Thời Khách

K45

Khuyến nông 1 K45

 

29

 Hồ Quốc Khánh

K45

Khuyến nông 1 K45

 

30

 Hoàng Quốc Khánh

K45

Khuyến nông 1 K45

 

31

 Ma Phúc Khiêm

K45

Khuyến nông 1 K45

 

32

 Chẩu Thị Vân Lam

K45

Khuyến nông 1 K45

 

33

 Trần Thanh Liêm

K45

Khuyến nông 1 K45

 

34

 Ma Đức Linh

K45

Khuyến nông 1 K45

 

35

 Lò Văn Luyện

K45

Khuyến nông 1 K45

 

36

 Trần Thị Nga

K45

Khuyến nông 1 K45

 

37

 Bùi Thị Minh Ngọc

K45

Khuyến nông 1 K45

 

38

 Hoàng Thị Ngọc

K45

Khuyến nông 1 K45

 

39

 Lành Thị Ngoan

K45

Khuyến nông 1 K45

 

40

 Bùi Thị Ngọc

K45

Khuyến nông 1 K45

 

41

 Chu Văn  Ngôn

K45

Khuyến nông 1 K45

 

42

 Lương Minh Nguyệt

K45

Khuyến nông 1 K45

 

43

 Trần Thị Nguyệt

K45

Khuyến nông 1 K45

 

44

 Trần Thị Niềm

K45

Khuyến nông 1 K45

 

45

 Ngô Thị Oanh

K45

Khuyến nông 1 K45

 

46

 Giàng Seo Phủng

K45

Khuyến nông 1 K45

 

47

 Hoàng Thị  Phương

K45

Khuyến nông 1 K45

 

48

 Giàng Thị Pái Sao

K45

Khuyến nông 1 K45

 

49

 Mạ Quốc Tấn

K45

Khuyến nông 1 K45

 

50

 Đỗ Thị Hồng Thiệp

K45

Khuyến nông 1 K45

 

51

 Giàng Quyết Thắng

K45

Khuyến nông 1 K45

 

52

 Nông Lệ Thu

K45

Khuyến nông 1 K45

 

53

 Nguyễn Thị Thùy

K45

Khuyến nông 1 K45

 

54

 Bùi Thị Minh Thúy

K45

Khuyến nông 1 K45

 

55

 Hà Thu Thủy

K45

Khuyến nông 1 K45

 

56

 Hoàng Văn  Thủy

K45

Khuyến nông 1 K45

 

57

 Nông Thị Trang

K45

Khuyến nông 1 K45

 

58

 Hoàng Thanh Tùng

K45

Khuyến nông 1 K45

 

59

 Nguyễn Phương Tuyết

K45

Khuyến nông 1 K45

 

60

Hoàng Thị Vân

K45

Khuyến nông 1 K45

 

61

Vương Thị Xoan

K45

Khuyến nông 1 K45

 

62

Trần Thanh Xuân

K45

Khuyến nông 1 K45

 

63

Lương Thanh Hải Anh

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

64

Lương Thị Hoàng Anh

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

65

Hà Văn Bách

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

66

Nguyễn Thị Chiên

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

67

Bàn Văn Chung

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

68

Đinh Quang Chuyền

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

69

Hoàng Minh Cường

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

70

Hùng Ngọc Dũng

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

71

Phan Ngọc Duy

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

72

Ma Kỳ Duyên

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

73

Hà Thế Dừa

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

74

Hoàng Văn Đường

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

75

Vi Hương Giang

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

76

Thò Mí Giàng

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

77

Hoa Văn Hải

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

78

Nguyễn Sơn Hải

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

79

Hà Thị Hậu

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

80

Triệu Thị Hiển

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

81

Hoàng Văn Hiệp

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

82

Lý Thị Hoa

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

83

Mùng Thị Hoài

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

84

Mông Văn Hoàn

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

85

Quàng Văn Hoàng

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

86

Hoàng Mạnh Huy

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

87

Triệu Quốc Huy

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

88

Lộc Văn Kim

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

89

Bế Văn Lanh

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

90

Hà Thị Len

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

91

Lý Thị Linh

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

92

Nguyễn Công Linh

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

93

Vũ Diệu Linh

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

94

Trần Xuân Lộc

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

95

Vàng Thị My

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

96

Nguyễn Hồng Ngọc

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

97

Hoàng Văn Nhân

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

98

Nguyễn Thị Phương

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

99

Vũ Xuân Quý

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

100

Lương Xuân Quyền

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

101

Mạ Thanh Quỳnh

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

102

Nguyễn Thu Quỳnh

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

103

Vừ A Sà

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

104

Triệu Tòn Sếnh

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

105

Chảo Thị Sinh

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

106

Hà Thị Phương Thảo

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

107

Nguyễn Thị Thanh Thư

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

108

Hoàng Việt Tiến

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

109

Đinh Hà Trang

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

110

Nguyễn Quỳnh Trang

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

111

Triệu Thị Trào

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

112

Vy Thị Cẩm Tú

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

113

Vừ A Tủa

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

114

Nguyễn Văn Tuyển

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

115

Nguyễn Văn Tuyến

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

116

Giàng Thị Xi

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

117

Hà Thị Hải Yến

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

118

Lương Thị Yến

K45

Kinh tế nông nghiệp 1 K45

 

119

Lê Tuấn Anh

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

120

Nông Tuấn Anh

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

121

Dương Ngọc Bích

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

122

Phạm Văn Cường

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

123

Nguyễn Mạnh Cường

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

124

Đỗ Thị Diễm

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

125

Lê Việt Dũng

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

126

Triệu Thị Duyên

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

127

Vũ Thị Thùy Dương

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

128

Lãnh Thị Điệp

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

129

Hà Trường Giang

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

130

Đàm Thị Họa

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

131

Trần Văn Hải

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

132

Sin Văn Hiền

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

133

Trần Thị Hằng

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

134

Nguyễn Thị Hoài

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

135

Vũ Thị Hoài

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

136

Mào Văn Hoàng

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

137

Hoàng Thị Huệ

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

138

Phạm Xuân Huy

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

139

Lã Gia Huy

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

140

Đàm Long Hưng

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

141

Phạm Thị Hường

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

142

 Sùng  Khoa

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

143

Dương Thị Mỹ Lệ

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

144

Cáo Văn Lâm

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

145

Dương Đức Lộc

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

146

Đỗ Thùy Linh

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

147

Lưu Thị Linh

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

148

Phạm Thị Linh

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

149

Bùi Mạnh Long

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

150

Lầu A Ly

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

151

Đỗ Thị Ngọc Mai

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

152

Nguyễn Thị Mai

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

153

Nông Thị Nga

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

154

Lê Bảo Ngọc

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

155

Nguyễn Thị Khánh Nghĩa

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

156

Hoàng Thị Hà Nhi

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

157

Nông Bảo Nhật

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

158

Nguyễn Nguyệt Nhung

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

159

Vàng A Páo

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

160

Hoàng Chí Sỹ

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

161

Phạm Thái Sơn

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

162

Lê Thị Thanh Tâm

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

163

Vừ Thị Thào

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

164

Bế Thị Thắm

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

165

Đặng Thị Thu

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

166

Nguyễn Thị Thúy

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

167

Đao Văn Thủy

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

168

Long Thị Tiến

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

169

Nông Thị Trang

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

170

Nguyễn Thu Trang

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

171

Nông Văn Trình

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

172

Nguyễn Đức Trung

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

173

Nguyễn Huy Trường

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

174

Hoàng Văn Tuế

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

175

Lương Văn Tuân

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

176

Nguyễn Trung Tuấn

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

177

 Đoàn Tùng

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

178

Phạm Lan Vân

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

179

 Nguyễn Quốc Việt

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

180

 Nguyễn Thị Hải Yến

K45

Kinh tế nông nghiệp 2 K45

 

181

  Phạm Thị Thúy  Hường

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

182

 Lê Tuấn Anh

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

183

 Giáp Văn Bách

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

184

 Nguyễn Đức Chung

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

185

 Vũ Mạnh Cường

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

186

 Hồ Thị Diệp

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

187

 Nông Minh Dũng

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

188

 Vũ Tuấn  Đạt

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

189

 Nguyễn Trọng Đại

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

190

 Dương Như Điệp

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

191

 Nông Quang Đoàn

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

192

 Nguyễn Thị Thu Hà

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

193

 Lương Mộng Hảo

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

194

 Trương Thị Thu Hiền

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

195

 Trần Thị Bích Hồng

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

196

 Phạm Hồng Hạnh

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

197

 Phạm Thị Phương Hoài

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

198

 Nguyễn Quang Hợp

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

199

 Hoàng Thị Hậu

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

200

 Bế Văn Hùng

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

201

 Bùi Đức Hùng

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

202

 Hoàng Văn Huy

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

203

 Nguyễn Duy Hưng

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

204

 Tải Ngọc Hưng

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

205

 Chu Thị Hương

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

206

 Lù Quốc Khánh

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

207

 Nguyễn Trọng Khải

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

208

 Ban Thị Hương Lan

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

209

 Lê Tuấn Lâm

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

210

 Hoàng Thùy Linh

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

211

 Quách Thành Linh

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

212

 Vũ Thùy Linh

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

213

 Nguyễn Thị Xuân Mến

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

214

 Mông Thị Nụ

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

215

 Trần Thị Thu Ngà

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

216

 Bế Văn Ngay

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

217

 Phạm Xuân Ngọc

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

218

 Mai Bình Nguyên

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

219

 Lục Tuyết Nhi

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

220

 Lý Tà Nhùi

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

221

 Nguyễn Thị  Phương

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

222

 Võ Đình Quang

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

223

 Lê Hồng Quân

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

224

 Mông Văn Sáu

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

225

 Nguyễn Thế Tố

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

226

 Vũ  Thanh Tâm

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

227

 Trương Hà Thành

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

228

 Tô Đình Thảo

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

229

 Nguyễn Quyết Thắng

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

230

 Lê Thị Thuận

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

231

 Vũ Văn Thuận

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

232

 Trần Thị Thúy

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

233

 Khương Duy Thức

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

234

 Phan Thị Hoài Thương

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

235

 Nguyễn Thu Trang

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

236

 Trần Thu Trang

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

237

 Sa Thị Huyền  Trang

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

238

 Hoàng Khánh Vĩnh

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

239

 Nguyễn Thị Hải Yến

K45

Kinh tế nông nghiệp 3 K45

 

240

 Dương Tuấn  Anh

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

241

 Nguyễn Thanh  Ba

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

242

 Lầu Y  Ca

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

243

 Lê Hải  Châu

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

244

 Phùng Quang  Chiều

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

245

 Lừu Seo  Chúng

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

246

 Ly A Chư

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

247

 Trương Đình Cường

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

248

 Giàng A  Dờ

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

249

 Cụt Bá  Dơm

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

250

 Lường Văn  Dũng

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

251

 Cà Xuân  Dự

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

252

 Lùng Văn Đạt

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

253

 Đỗ Hồng Ngọc Giang

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

254

 Ma Nhật Giang

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

255

 Lý Văn  Hiếu

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

256

 Nông Hà Minh  Hiếu

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

257

 Phương Bá Hiếu

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

258

 Nguyễn Thị Hiền

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

259

 Hoàng Thị Phương  Hoa

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

260

 Vũ Thị Kim  Hoa

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

261

 Sùng A  Hồng

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

262

 Dương Thị Bích  Huệ

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

263

 Trịnh Ngọc Huy

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

264

 Bế Thanh Huyền

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

265

 Trần Thị Linh

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

266

 Nguyễn Thị Thùy Linh

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

267

 Thào A  Lu

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

268

 Ngô Gia  Luân

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

269

 Hà Thị Ngọc  Mai

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

270

 Mùa A Minh

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

271

 Nguyễn Thị Trà My

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

272

 Trần Văn Nam

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

273

 Dương Minh  Ngọc

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

274

 Lê Xuân Nguyên

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

275

 Bùi Thị  Nhung

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

276

 Vàng Thị  Như

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

277

 Sùng Seo Pao

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

278

 Nông Tri  Phương

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

279

 Giàng Mí Pó

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

280

 Trần Ngọc  Quỳ

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

281

 Nông Như Quỳnh

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

282

 Phạm Văn Sang

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

283

 Nguyễn Trung Sơn

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

284

 Nguyễn Hải Sơn

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

285

 Dinh Mí Súng

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

286

 Ly Seo Sử

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

287

 Phạm Văn Tâm

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

288

 Vũ Thị  Thảo

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

289

 Hoàng Mạnh  Thắng

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

290

 Cụt Bá  Thoát

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

291

 Lã Thị  Thúy

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

292

 Hoàng Thị Thuyên

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

293

 Lò Văn  Thức

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

294

 Dương Hữu Toàn

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

295

 Lương Văn Toản

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

296

 Nguyễn Thị Thu  Trang

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

297

 Trung Ngọc  Trần

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

298

 Cầm Văn  Trình

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

299

 Vũ Anh  Tú

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

300

 Hoàng Văn Tuấn

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

301

 Giàng A Vảng

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

302

 Vũ Thị Vui

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

303

 Lý Thị  Xuyến

K45

Kinh tế nông nghiệp 4 K45

 

304

 Hà Ngọc Anh

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

305

 Sin Văn Ba

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

306

 Nông Thị Biên

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

307

 Tòng Thị Biên

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

308

 Cứ A Cu

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

309

 Sầm Văn Cường

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

310

 Đặng Văn Dân

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

311

 Đoàn Thị Diệu

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

312

 Lò Thị Dung

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

313

 Vương Thị Dung

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

314

 Chu Quang Dũng

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

315

 Nguyễn Ngọc Đạt

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

316

 Nguyễn Văn Đông

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

317

 Đỗ Văn Giang

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

318

 Phàn A Giàng

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

319

 Lê Thị Việt Hà

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

320

 Nguyễn Thị Thu Hà

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

321

 Trần Đức Hai

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

322

 Quàng Thị Thanh Thanh Hiền

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

323

 Hoàng Chung Hiếu

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

324

 Nông Văn Hiếu

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

325

 Vy Thị Hoa

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

326

 Nguyễn Như Hoàng

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

327

 Văn Trọng Hoàng

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

328

 Chu Thị Hồng

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

329

 Lường Văn Huy

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

330

 Hoàng Thị Huyến

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

331

 Lợi Thị Hương

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

332

 Phương Thị Hương

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

333

 Trần Thị Hương

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

334

 Trần Bích Hường

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

335

 Dương Văn Kiên

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

336

 Hoàng Văn Kiên

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

337

 Giàng A Li

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

338

 Bùi Thuỳ Linh

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

339

 Vi Thị Hoài Linh

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

340

 Tải Đức Lợi

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

341

 Hoàng Thị Luyến

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

342

 Thẩm Thị Lý

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

343

 Lầu Thị Mai

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

344

 Dương Thị Màu

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

345

 Vi Thị Mỵ

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

346

 Quàng Thị Nga

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

347

 Lò Thị Ngân

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

348

 Ma Thị Thùy Ngân

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

349

 Nguyễn Bá Ngọc

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

350

 Nông Quang Ngọc

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

351

 Ly A Ngông

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

352

 Hoàng Thị Nguyệt

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

353

 Hoàng Thị Ánh Nguyệt

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

354

 Lê Hữu Nhân

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

355

 Ma Thị Nhung

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

356

 Vương Minh Phương

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

357

 Sùng Lao Quáng

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

358

 Vừ Ngọc Sáng

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

359

 Đàm Thị Sen

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

360

 Lưu Thị Sim

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

361

 Lý Tài Sơn

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

362

 Nguyễn Ngọc Sơn

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

363

 Tòng Văn  Tâm

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

364

 Nguyễn Thị Thảo

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

365

 Trần Phương Thảo

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

366

 Vũ Thị Thảo

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

367

 Triệu Thị Thiêm

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

368

 Lý Văn Thọ

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

369

 Quàng Thị Thoa

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

370

 Trần Đức Thụ

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

371

 Nguyễn Thị Thu Thủy

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

372

 Hà Thị Tiệm

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

373

 Đàm Văn Tình

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

374

 Đào Thị Huyền Trang

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

375

 Nguyễn Thị Trang

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

376

 Hà Mạnh Trí

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

377

 Nguyễn Văn Tú

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

378

 Mùa A Tủa

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

379

 Nguyễn Minh Tuấn

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

380

 Lường Văn Tuyên

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

381

 Trần Thị Tuyết

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

382

 Lương Thị Tươi

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

383

 Bàn Thị Viên

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

384

 Lô Xuân  Vinh

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

385

 Nguyễn Thiệu Vũ

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

386

 Ngân Thị Yến

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

387

 Nguyễn Thị Yến

K45

Phát triển nông thôn 1 K45

 

388

 Hoàng Tuấn Anh

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

389

 Triệu Thị Vân Anh

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

390

 Lò Văn  Bắc

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

391

 Hoàng Thị Chi

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

392

 Nguyễn Văn Chí

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

393

 Ma Thị  Chinh

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

394

 Giàng Seo  Chớ

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

395

 Mã Văn  Chuyên

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

396

 Mã Văn  Công

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

397

 Hoàng Văn Cờ

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

398

 Nguyễn Mạnh Cường

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

399

 Nình A Dằn

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

400

 Hảng Seo Dìn

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

401

 Vy Thị  Dung

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

402

 Tạ Văn  Duy

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

403

 Nông Văn Dương

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

404

 Đặng Thị Đào

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

405

 Trần Minh Đông

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

406

 Hờ A  Giàng

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

407

 Lỳ Bá  Giờ

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

408

 Bạch Thị Ngọc Hà

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

409

 Lương Văn  Hà

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

410

 Mã Thị  Hà

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

411

 Quách Thị Hạnh

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

412

 Tô Thị  Hạnh

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

413

 Hà Thị  Hoa

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

414

 Vi Ngọc  Hoàng

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

415

 Thạch Thanh  Huyền

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

416

 Tô Văn  Huynh

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

417

 Hoàng Thị  Hường

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

418

 Vương Thị  Hường

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

419

 Lộc Thế  Hữu

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

420

 Đào Thị  Khang

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

421

 Kha Thị  Khăm

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

422

 Thền Ỷ  Khiên

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

423

 Tòng Văn  Khoa

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

424

 Điêu Thị  Khuyên

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

425

 Nông Hà Khuyên

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

426

 Thang Văn Kiên

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

427

 Ngô Văn  Kim

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

428

 Lục Thị  Liệu

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

429

 Đào Văn  Long

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

430

 Nông Thị  Luyện

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

431

 Lường Thị  Mai

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

432

 Nông Thế  Mạnh

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

433

 Vi Thị Nga  My

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

434

 Giàng A  Nắng

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

435

 Lò Thị  Nga

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

436

 Hoàng Thị  Nhặm

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

437

 Phùng Thị Quỳnh Như

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

438

 Chẻo A  Phàn

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

439

 Kha Văn  Phăn

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

440

 Nguyễn Đàm Thanh Phong

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

441

 Nông Văn  Phong

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

442

 Hoàng Văn  Phúc

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

443

 Triệu Văn Quân

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

444

 Phạm Thị  Quỳnh

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

445

 Hoàng Thồng  Sam

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

446

 Giàng A  Sào

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

447

 Mua Mí  Say

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

448

 Lầu Y  Sềnh

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

449

 Vi Văn Sinh

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

450

 Hầu Mí  Sính

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

451

 Trần Văn Sơn

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

452

 Hạng A  Sử

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

453

 Sùng Thị  Tâm

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

454

 Ma Sảo  Tân

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

455

 Nông Thị  Thảo

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

456

 Trần Thị Phương Thảo

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

457

 Vi Thị  Thảo

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

458

 Quàng Thị Thắm

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

459

 Lương Văn Thiệu

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

460

 Hoàng La Phương Thảo

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

461

 Long Thị  Thu

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

462

 Hà Văn  Thủy

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

463

 Hoàng Thị Thuyên

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

464

 Hoàng Thị Thương

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

465

 Hoàng Thị Tiềm

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

466

 Bàn Văn Tỉnh

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

467

 Nguyễn Thị Trang

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

468

 Nông Thị Trang

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

469

 Trần Công Trịnh

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

470

 Lê Tiến Trung

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

471

 Hoàng Duy Tuấn

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

472

 Phan Văn  Tuấn

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

473

 Lương Văn Tuyên

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

474

 Triệu Thị  Tuyết

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

475

 La Thị  Ướt

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

476

 Tráng A Va

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

477

 Lành Huyền Vang

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

478

 Lâu Văn  Vinh

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

479

 Hoàng Văn  Vương

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

480

 Hoàng Thị  Xuân

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

481

 Lò Thanh  Xuân

K45

Phát triển nông thôn 2 K45

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN